DANH SÁCH LỚP NĂM HỌC 2015-2016

STT LỚP GVCN GHI CHÚ 1 1A Chi Thị Tính 2 1B Nguyễn Thị Ngọc Chiến 3 1C Lê Thị Bích 4 2A Lê Anh Trường 5 2B Ma Hồng Ngọc 6 2C Lê Thị Thu Hiền 7 3A Hoàng Thị Mai Ngàn...

DANH SACH LỚP NĂM HỌC 2013-2014

STT LỚP GVCN GHI CHÚ 1 1A Lê Thị Thu Hiền 2 1B Nguyễn Thị Ngọc Chiến 3 1C Chu Thị Tính 4 2A Nguyễn Thị Ngoan 5 2B Ngô Thị Tuyết 6 2C Trần Thị Tính 7 3A Nguyễn Thị Hoa ...

DANH SACH LỚP NĂM HỌC 2012-2013

STT LỚP GVCN GHI CHÚ 1 1A Nguyễn Thị Nụ 2 1B Nguyễn Thị Ngọc Chiến 3 1C Chu Thị Tính 4 2A Nguyễn Thị Hoa 5 2B Ngô Thị Tuyết 6 3A Trần Thị Tính 7 3B Lê Thị Thu Hiền 8 4A Phạm Thị Lan 9 4B Hà Thị Thúy Kiều 10 5A Nguyễn Thị Ngoan 11 5B Nguyễn Thị Thủy 12 6A Nguyễn Thị Mai 13 7A Vũ Tiểu Hạnh 14 7B Đặng Thị Yến 15 8A Nguyễn Thị Tự 16 9A DƯơng Thị Thắm 17 ...

DANH SÁCH LỚP NĂM HỌC 2010-2011

DANH SÁCH LỚP Stt Tên lớp TSHS GVCN Ghi chú 1 1A 20 Chu Thị Tính 2 1B 20 Bùi Thị Nga 3 1C 15 Nguyễn Thị Ngọc Chiến Điểm trường 4 2A 35 Nguyễn Thị Bình 5 2B 11 Hoàng Thị An Điểm trường 6 3A 22 Dương Thị Hương 7 3B 22 Ngô...