NGHỊ QUYẾT CHI BỘ NHIỆM KỲ 2012 - 2015

Đại hội Chi bộ trường Tiểu học&THCS Lê Văn Hiến nhiệm kì 2012 – 2015 được tiến hành vào hồi 7giờ 30 phút ngày 01/10/ 2012. Đại hội đã biểu quyết phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chi bộ nhiệm kì 2012 – 2015. Cụ thể: 1. Tiếp tục giữ vững, phát huy những thành quả đã đạt được trong nhiệm kì vừa qua. Giữ vững danh hiệu trường tiên tiến, trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, phấn đấu đạt mức độ...

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TW 4

HƯỚNG DẪN Chi tiết, cụ thể hóa Hướng dẫn số 02 - HD/TU ngày 16/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương, khóa XI về " Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết...

QUY CHẾ VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀNƯỚC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 129/2007/QĐ-TTg --------------------------------------------------------------- Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước _____ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày...

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN CỦA CHI BỘ TRƯỜNG TH&THCSLÊVĂN HIẾN

8238775 Ngày 02/10/2012, chi bộ trường Tiểu học và THCS Lê Văn Hiến tổ chức kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú Trần Thị Hiền Lương. Nâng số đảng viên trong chi bộ lên 16 đồng chí, tỷ lệ đảng viên chiếm 48,9%. Buổi lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang trọng, đúng quy định về thủ tục kết nạp đảng viên mới. Sau khi đọc quyết định kết nạp đảng viên mới, đồng chí Bí thư chi bộ đã trao quyết định kết nạp cho đồng...

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Ngày 16/1/2012, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW - Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI): Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết: I. TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN 1. Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Trải qua hơn 80...

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦNTHỨ XI

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 12-01-2011 đến ngày 19-01-2011, tại Thủ đô Hà Nội, sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X trình, QUYẾT NGHỊ I- Thông qua dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI chỉ đạo Bộ Chính trị, căn cứ Báo cáo...

PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2012-2015VÀTẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020

Lời nói đầu: Trường TH&THCS Lê Văn Hiến được thành lập năm 2004, đến nay đã 8 tuổi, là trường mới thành lập trên bề dày kinh nghiệm của trường PTCS Tú Thịnh 1, được tạo nên bởi sự cống hiến của nhiều thế hệ Hiệu trưởng và của nhiều thế hệ nhà giáo, trường đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh trưởng thành, có nhiều đóng góp cho ngành giáo dục nói riêng và cho địa phương nói chung. Với những thành tích đã đạt...

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC &THCS LÊ VĂN HIẾN NHIỆM KỲ 2012 - 2015

8197807 Thực hiện kế hoạch số 32/KH-ĐU ngày 20/7/2012 của Đảng ủy xã Tú Thịnh, ngày 02/10/2012 chi bộ trường Tiểu học &THCS Lê Văn Hiến tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Thị Công phó bí thư Đảng ủy - Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy xã Tú Thịnh; Tại Đại hội chi bộ đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2012, đồng thời đề ra một số...

Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban ChấphànhTrung ương về những điều đảng viên không đượclàm

- Căn cứ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; - Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XI; - Để tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG QUY...

Quá trình thành lập và phát triển của chi bộ trường tiểu học và THCS Lê Văn Hiến

Chi bộ trường Tiểu học và THCS Lê Văn Hiến được thành lập vào ngày 25/8/2007. Với tổng số: 13 Đảng viên.Đồng chí Đỗ Thị Hồng Thoa được bầu làm bí thư chi bộ.- Từ khi thành lập đến nay, chi bộ đã tiến hành thành công 01 kỳ Đại hội. Qua kỳ đại hội, căn cứ vào chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, tình hình thực tế của nhà trường. Chi bộ đã xây dựng nghị quyết đề ra các giải pháp, lãnh đạo đơn vị...