KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2012 - 2013

KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM 2012 A. PHẦN KẾ HOẠCH BẮT BUỘC Stt Công việc Người phụ trách hoặc thực hiện Thời gian hoàn thành Ghi chú 1 Tổ chức kiểm tra lại và xét lên lớp. Hiệu trưởng 15/8 2 Tổ chức cho học sinh đầu cấp nhập học. Tổ chức các hoạt động"Tuần sinh hoạt đầu năm học" BGH 30/8...

KẾ HOẠCH KIỂM TRA TOÀN DIỆN

Căn cứ chỉ thị 2737/CT-BGDĐT ngày 07/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012-2013; Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-GD ngày 6/9/2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn Dương về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục TH năm học 2012-2013; Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-GD ngày 6/9/2012 của Phòng Giáo dục và...