KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PPDH VÀ KIỂM TRA ĐÁNHGIÁ NĂM HỌC 2012 - 2013

UBND HUYỆN SƠN DƯƠNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 21/KH-GD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sơn Dương, ngày 20 tháng 9 năm 2012 KẾ HOẠCH Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá năm học 2012-2013 Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 12/8/2011 của Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục...

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2012 - 2013

UBND HUYỆN SƠN DƯƠNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 19 /KH-GD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sơn Dương, ngày 16 tháng 9 năm 2012 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2012-2013 Thực hiện Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo...

KẾ HOẠCH THANH TRA GIÁO DỤC NĂM HỌC 2012 - 2013

UBND HUYỆN SƠN DƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 18 /KH-GD Sơn Dương, ngày 13 tháng 9 năm 2012 ...

KÊ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2012 - 2013

UBND HUYỆN SƠN DƯƠNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 16 /KH-GD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sơn Dương, ngày 06 tháng 9 năm 2012 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2012-2013 Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên...

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC THCS NĂM HỌC 2012 - 2013

UBND HUYỆN SƠN DƯƠNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 15 /KH-GD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sơn Dương, ngày 06 tháng 9 năm 2012 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp trung học cơ sở năm học 2012-2013 Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo...