Điều chỉnh, bổ xung hướng dẫn thực hiện nền nếp ..Số:1150 /SGDĐT-GDTrH

UBND TỈNH TUYÊN QUANG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số:1150 /SGDĐT-GDTrH V/v: Điều chỉnh, bổ sung hướng dẫn thực hiện nền nếp trường trung học CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tuyên Quang, ngày 08 tháng 9 năm 2008 Kính gửi: - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; ...