Văn bản Bộ giáo dục

Thông tư 28/2009/TT-BGD ĐT ngày 21/10/2009 về Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
THÔNG TƯ Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo...

Văn bản Sở giáo dục

Điều chỉnh, bổ xung hướng dẫn thực hiện nền nếp ..Số:1150 /SGDĐT-GDTrH
UBND TỈNH TUYÊN QUANG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số:1150 /SGDĐT-GDTrH V/v: Điều chỉnh, bổ sung hướng dẫn thực hiện nền nếp trường trung học CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tuyên Quang, ngày 08 tháng 9 năm 2008 Kính gửi: - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; ...

Văn bản Phòng giáo dục

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PPDH VÀ KIỂM TRA ĐÁNHGIÁ NĂM HỌC 2012 - 2013
UBND HUYỆN SƠN DƯƠNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 21/KH-GD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sơn Dương, ngày 20 tháng 9 năm 2012 KẾ HOẠCH Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá năm học 2012-2013 Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 12/8/2011 của Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục...

Văn bản nhà trường

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2012 - 2013
KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM 2012 A. PHẦN KẾ HOẠCH BẮT BUỘC Stt Công việc Người phụ trách hoặc thực hiện Thời gian hoàn thành Ghi chú 1 Tổ chức kiểm tra lại và xét lên lớp. Hiệu trưởng 15/8 2 Tổ chức cho học sinh đầu cấp nhập học. Tổ chức các hoạt động"Tuần sinh hoạt đầu năm học" BGH 30/8...